Ôn tập toán tìm x, tính nhanh Lớp 5

pdf 4 trang minhtam 31/10/2022 23883
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập toán tìm x, tính nhanh Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfon_tap_toan_tim_x_tinh_nhanh_lop_5.pdf

Nội dung text: Ôn tập toán tìm x, tính nhanh Lớp 5

  1. ÔN TẬP TOÁN TÌM X, TÍNH NHANH LỚP 5 Bài 1. Tính nhanh: a) 6,28 x 18,24 + 18,24 x 3,72 d) 0,9 x 95 + 1,8 x2 + 0,9 b) 35,7 x 99 + 35 + 0,7 e) 0,25 x 611,7 x 40 c) 17,34 x 99 + 18 – 0,66 g) 37,2 x 101 – 37 – 0,2 Bài 2. Tính nhanh: a) (100 + 67) x 67 + ( 200 – 33) x 33 g) 1,5 + 2,5 + 3,5 + 4,5 + + 8,5 b) 45,651 x 73 + 45,651 x 20 + 45,651 x 7 h) 7,63 x 12,47 + 12,47 x 2,37 c) 14,2 x 30 + 14,2 x 57 + 14,2 x 13 i) 37,2 x 101 – 37 – 0,2 d) 72 + 36 x2 + 24 x 3 + 18 x 4 + 12 x 6 + 168 k) 112,37 x 4,29 – 4,29 x 12,37 e) (8,27 + 7,16 + 9,333) – ( 7,27 + 6,16 + 8,33) l) 17,4 x 52 + 57 x 17,4 – 17,4 x 9 Bài 3. Tính nhanh: a) 12,7 + 12,7 + 12,7 + 12,7 x 8 – 12,7 e) 103,7 x 101 – 103 – 0,7 b) 81,3 x 99 + 82 – 0,7 g) 124 x 76 + 12 x 248 c) ( 100 + 42) x 42 + (200 – 58) x 58 h) 12,48 x 3,47 – 3,47 x 2,48 d) 17,8 x 99 + 17 + 0,8 i) 128 x 68 + 16 x 256 Bài 4. Tính nhanh: a) 12,48 x 3,47 – 3,47 x 2,48 e) 95,72 x 3,57 + 3,57 x 4,28 b) 128 x 68 + 16 x 256 g) ( 200 - 58) x 58 + ( 100 + 42) x 42 c) ( 7,29 + 9,34 + 8,27) – ( 7,34 + 6,27 + 5,29) h) 50 – 51 + 40 – 41 + 30 – 31 + 60 d) 45,7 x 101 – 45,7 i) 28 + 62 x a x ( a x 1 – a : 1) + 28 x 8 + 28 Bài 5. Tính nhanh: a) 100 – 99 + 98 – 97 + 96 – 95 + + 4 – 3 + 2 e) 1946 x 131 + 1000 b) 100 - 5 - 5 - - 5 ( có 20 chữ số 5) 132 x 1946 - 946 c) 99 - 9 - 9 - - 9 ( có 11 chữ số 9) g) 45 x 16 – 17 d) 2011 + 2011 + 2011 + 2011 – 2008 x 4 45 x 15 + 28 i) 14968 + 9035 – 968 – 35 h) 253 x 75 – 161 x 37 + 253 x 25 – 161 x 63 k) 72 x 55 + 216 x 15 100 x 47 – 12 x 3, 5 – 5,8 : 0,1 l) 2010 x 125 + 1000 126 x 2010 - 1000
  2. Bài tập nâng cao Tính nhanh Bài 1: Tính nhanh : 2 3 6 1 2 5 1 3 a. 6 + 7 + 8 + 9 + 1967 7 5 9 4 5 7 3 4 1 1 1 1 1 1 1 b. 2 4 8 16 32 64 128 Bài 2: Tính bằng cách hợp lý: 4 4 4 4 4 4 a. 2x4 4x6 6x8 8x10 16x18 18x20 1 1 1 1 b. 6 12 20 90 Bài 3: Tính nhanh: 1995x1994 1 2 2 2 2 a. b. 1993x1995 1994 3 15 35 63 Bài 4: Tính nhanh: (1 + 1 1 + 1 1 + 1 3 + 2 + 2 1 + 2 1 + 2 3 + + 4 3 ) : 23 4 2 4 4 2 4 4 Bài 5: Tính nhanh : a. 20,2x5,1 30,3x3,4 14,58 14,58x460 7,29x540x2 b. 5,22x3134 10,44x275 20,88x1,079 9,4 19,4 29,4 199,4 Bài 6: Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách nhanh nhất: a. 2,4x1994x2 1,6x3996x3 1,2x4010x4 3 7 11 15 95 99 275 b. 8,1: 0,6x1875 1,5x625x9 105 205 795 895 Bài 7: Tính nhanh: a.17,75 + 16,25 + 14,75 + 13,25 + + 4,25 + 2,75 + 1,25 26x49 23 b.( 2,0 + 2,1 + 2,2 + + 7,7 + 7,8 + 7,9 + 8,0) : ( ) 25x49 26 Bài 8: Tính bằng cách hợp lý: a. 18, 75 + 17, 25 + 15,75 + 14,25 + 5,25 + 3,75 + 2,25 b. (23,4 19,5)x7 (23,4 19,5)x3 11 0,55x2x30 5x11 2,75x8
  3. Bài 9: Tính nhanh: a. 0,24x450 0,8x15x3 3x3x8 b. 0,36x0,50 0,18x726x2 3x324x0,12 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 5 1 3 5 7 9 27 29 31 152 Bài 10: Tính nhanh :a.1,5 + 2,5 + 3,5 + 4,5 + 5,5 + 6,5 + 7,5 + 8,5 b. 13 + 9 % + 41% + 24% 50 Bài 11: Tính nhanh: a. 44,8 - 43,1 + 41,4 - 39,7 + + 14,2 + 12,5 b.97,8 - 95,5 + 93,2 + 90,9 + . + 47,2 - 44,9 1 1 1 1 Bài 12: Tính nhanh: : 0,5 : 0,25 : 0,125 : 0,1 2 4 8 10 CÁC DẠNG BÀI TÌM X Bài 1. Tìm X a) 5 x ( 4 + 6 x X) = 290 d) 128 x X – 12 x X – 16 x X = 5208000 b) X x 3,7 + X x 6,3 = 120 e) 5 x X + 3,75 x X + 1,25 x X = 20 c) (15 x 24 – X) : 0,25 = 100 : 1 g) (84,6 – 2 x X) : 3,02 = 5,1 4 Bài 2. Tìm X a) 7,2 : 2,4 x X = 4,5 e) X x 4,8 + 5,2 x X = 160 b) 9,15 x X + 2,85 x X = 48 g) 7 x ( 8 + 2 x X) = 210 c) (X x 3 + 4) : 5 = 8 h) X x 5,6 + 4,4 x X =130 d) ( 15 x 28 – X) : 2 = 200 : 0,4 i) ( X – 12) x 17 : 11 = 51 5 k) 9,15 x X + 2,85 x X = 48 Bài 3. Tìm X a) ( X x 7 + 8) : 5 = 10 g) 280 : ( 7 + 3 x X) = 4 b) ( X + 5) x 19 : 13 = 57 h) 6 x ( 28 – 8 x X) = 72 c) 4 x ( 36 – 4 x X) = 64 i) ( X – 15 ) x 3 : 12 = 6 d) 7,6 : 1,9 x X = 3,2 k) ( X : 4 + 6) x 7 = 70 e) ( X : 2 + 50) : 5 = 12 l) 5 x ( 7 + 3 x X) = 140
  4. Bài 4. Tìm X a) X x 17,7 – 7,7 x X = 177 g) 17 : X = 34 : 4 5 5 3 b) 9 x ( 12 – 2 x X) = 54 4 25 5 c) X x 3,9 + X x 0,1 = 16 h) X : = : 5 8 4 d) 1,23 : X – 0,45 : X = 1,5 i) ( X x 0,25 + 2012) x 2013 = ( 50 + 2012 ) x 2013 1 5 14 3 e) ( X - ) x = - k) ( X - 1 ) x 5 = 7 - 1 3 3 27 9 2 3 4 2 l) ( 12 x 15 – X) x 1 = 120 x 1 4 4 Bài tập nâng cao Tìm X Bài 1: Tìm X: 1 5 7 1 a.( X- ) x b. 4,25 x ( X + 41,53) – 125 = 53,5 2 3 4 2 Bài 2: 4 7 7 6 15 a.( X + )x 5 b. 3 4 6 8 X Bài 3 :Tìm X : (X + 1) + (X + 4) + (X +7) +(X + 10) + . . . + (X + 28) = 155 Bài 4: Tìm X : a. 53,2 : ( X – 3,5) + 45,8 = 99 b. 71 + 65 x 4 = X 140 + 260 X