Tổng hợp Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 Toán Lớp 6

doc 9 trang minhtam 03/11/2022 1700
Bạn đang xem tài liệu "Tổng hợp Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 Toán Lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • doctong_hop_de_khao_sat_chat_luong_giua_hoc_ki_1_toan_lop_6.doc

Nội dung text: Tổng hợp Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 Toán Lớp 6

  1. ĐỀ 1 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA Kè I Mụn: TOÁN 6 Thời gian: 60 phỳt Bài 1. Thực hiện phộp tớnh a) 19.64 + 36.19; b) 22.3 - ( 110+ 8 ) : 32; c) 72 – 36 : 32; d) 59 - [ 90 - (17 - 8)2 ]. Bài 2. Tỡm số tự nhiờn x biết: a) 41 – (2x – 5) = 18; b) 2x . 4 = 128; c) x + 25 = 40; d) 5.(x + 35) = 515. Bài 3. Viết tập hợp M cỏc số tự nhiờn chẵn khụng vượt quỏ 10. Bài 4. Viết kết quả sau dưới dạng một lũy thừa. a) 2.2.2.2.2; b) y.y2.y3; c) 10000; d) 812 : 87; Bài 5. Tỡm * để: a) 13* chia hết cho 5; b) 53* chia hết cho 3 mà khụng chia hết cho 9. Bài 6. Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy. a) Lấy A thuộc Ox, B thuộc Oy. Viết tờn cỏc tia trựng với tia Oy. b) Hai tia Ax và Oy cú đối nhau khụng ? Vỡ sao? c) Tỡm tia đối của tia Ax.
  2. ĐỀ 2 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA Kè I Mụn: TOÁN 6 Thời gian: 60 phỳt Bài 1. Cho tập hợp A = x N / 7 x 11 . a) Tập hợp A cú bao nhiờu phần tử ? Hóy viết tập hợp A bằng cỏch liệt kờ cỏc phần tử của tập hợp A. b) Dựng kớ hiệu ( ; ) để viết cỏc phần tử 7, 9 và 11 thuộc tập hợp A hay khụng thuộc tập hợp A. Bài 2. Dựng tớnh chất của cỏc phộp toỏn để tớnh nhanh: a) 72 – 36 : 32; b) 281 + 129 + 219; c) 23.22 + 55: 53 d) 29. 31 + 66.69 + 31.37. Bài 3. Tỡm x biết: a) 5.x – 7 = 13; b) 2.x + 32.3 = 75 : 73; c) 95 – 3.( x + 7) = 23. Bài 4. Tỡm * để: a) 15* chia hết cho 5; b) 73* chia hết cho 9 mà khụng chia hết cho 3. Bài 5. Viết tập hợp B cỏc số tự nhiờn khụng vượt quỏ 5. Bằng hai cỏch. Bài 6. Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O nằm trờn đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox. a) Viết tờn hai tia đối nhau chung gốc O. b) Trong ba điểm M, O, N thỡ điểm nào nằm giữa hai điểm cũn lại ?
  3. ĐỀ 3 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA Kè I Mụn: Toỏn 6 Thời gian: 60 phỳt I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) * Khoanh trũn vào một chữ cỏi in hoa trước cõu trả lời đỳng Cõu 1: Tập hợp A cỏc số tự nhiờn lớn hơn 2 và khụng vượt quỏ 7 là. A. 2; 3; 4; 5; 6; 7 B. 3; 4; 5; 6 C. 2; 3; 4; 5; 6 D. 3; 4; 5; 6; 7 Cõu 2: Kết quả phộp tớnh 55.59 bằng: A. 545 B. 514 C. 2514 D. 1014 Cõu 3: Cho hỡnh vẽ (hỡnh 1). Chọn cõu đỳng: A. A d và B d B. A d và B d C. A d và B d D. A d và B d Cõu 4: Cho hỡnh vẽ (hỡnh 2). Em hóy khoanh trũn vào cõu đỳng: A. A nằm giữa B và C B. B nằm giữa A và C C. C nằm giữa A và B D. Khụng cú điểm nào nằm giữa II. TỰ LUẬN (8 điểm) Bài 1 (2 điểm). a) Viết tập hợp A cỏc số tự nhiờn lớn hơn 10 và nhỏ hơn 17 theo 2 cỏch. b) Điền cỏc ký hiệu thớch hợp vào ụ trống: 11 A ; {15; 16} A ; 19 A. Bài 2 (1 điểm). Tớnh nhanh: a) 25.27.4; b) 63 + 118 + 37 + 82. Bài 3 (1,5 điểm). Thực hiện cỏc phộp tớnh sau: a) 4. 52 – 64: 23; b) 24.[119 – ( 23 – 6)]. Bài 4 (1.5 điểm). Tỡm số tự nhiờn x biết: a) 2( x + 55) = 60 b) 12x – 33 = 32015 : 32014 Bài 5 (2 điểm). Cho 3 điểm A , B , C thẳng hàng theo thứ tự đú. a) Viết tờn cỏc tia gốc A , gốc B , gốc C. b) Viết tờn 2 tia đối nhau gốc B. c) Viết tờn cỏc tia trựng nhau.
  4. ĐỀ 4 Đề khảo sát giữa học kì I Môn : Toán 6 Thời gian 60 phút không kể thời gian giao đề Bài 1. Thực hiện phộp tớnh a ) 22 . 5 + (149 – 72); b) 24 . 67 + 24 . 33; c) 136. 8 - 36.23; d) 27.75 + 25.27 – 52.6. Bài 2. Tỡm số tự nhiờn x, biết: a) 10 + 2x = 45 : 43 b) 5.(x - 35) = 0 c) 34x chia hết cho 3 và 5 Bài 3. Viết tập hợp A bằng cỏch liệt kờ cỏc phần tử: A = {x N | 5 ≤ x ≤ 9}. Bài 4. Áp dụng cỏc tớnh chất của phộp cộng, phộp nhõn để tớnh nhanh: a) 86 + 357 + 14; b) 25.13.4; c) 28.64 + 28.36. Bài 5. Trong cỏc số 2540, 1347, 1638, số nào chia hết cho 2; 3; 5; 9? Bài 6. Áp dụng tớnh chất chia hết, xột xem mỗi tổng (hiệu) sau cú chia hết cho 6 hay khụng. a) 72 + 12; b) 48 + 16; c) 54 – 36; d) 60 – 14. Bài 7. Xem hỡnh 5 rồi cho biết: x A B y a. Những cặp tia đối nhau? b. Những cặp tia trựng nhau? c. Những cặp tia nào khụng đối nhau, khụng trựng nhau?
  5. ĐỀ 5 Đề khảo sát giữa học kì I Môn : Toán 6 Thời gian 60 phút không kể thời gian giao đề Bài 1. Thực hiện phộp tớnh a) 19.64 + 36.19 b) 22.3 - ( 110+ 8 ) : 32 c) 150 - [ 102 - (14 - 11)2 .20070 d) 4.52 – 3.23 + 33:32 Bài 2. Tỡm số tự nhiờn x biết: a) 41 – (2x – 5) = 18 b) 2x . 4 = 128 c) 6x – 5 = 613 d) 12x – 144 = 0 e) 2x – 138 = 22.32 f) x2 – [666:(24 + 13)] = 7 Bài 3. Điền vào dấu * cỏc chữ số thớch hợp để: a) Số 3*5 chia hết cho 9 b) Số 1*5* Chia hết cho cả 5 và 9 Bài 4. Áp dụng tớnh chất chia hết, xột xem mỗi tổng (hiệu) sau cú chia hết cho 4 hay khụng. a) 72 + 12 b) 48 + 16 c) 54 – 36 d) 60 – 14. Bài 5. Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O nằm trờn đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox. a) Viết tờn hai tia đối nhau chung gốc O. b) Trong ba điểm M, O, N thỡ điểm nào nằm giữa hai điểm cũn lại?
  6. ĐỀ 6 Đề khảo sát giữa học kì I Môn : Toán 6 Thời gian 60 phút không kể thời gian giao đề Bài 1. Thực hiện phộp tớnh a)17.85 + 15.17 – 120 b) 75 – ( 3.52 – 4.23) c) 2.52 + 3: 710 – 54: 33 d) 375 : {32 – [ 4 + (5. 32 – 42)]} – 14 Bài 2. Tỡm số tự nhiờn x biết a) 75: ( x – 18 ) = 52 b) (27.x + 6 ) : 3 – 11 = 9 c) ( 15 – 6x ). 35 = 36 d) 740:(x + 10) = 102 – 2.13 e)32 : ( 3x – 2 ) = 23 Bài 3. Điền vào dấu * cỏc chữ số thớch hợp để: a) Số 3*5 chia hết cho 9 b) Số 1*5* Chia hết cho cả 5 và 9 c) Số 1*2 chia hết cho 3 d) Số *46* Chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 Bài 4. Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O nằm trờn đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox. a) Viết tờn hai tia đối nhau chung gốc O. b) Trong ba điểm M, O, N thỡ điểm nào nằm giữa hai điểm cũn lại ?
  7. ĐỀ 7 Đề khảo sát giữa học kì I Môn : Toán 6 Thời gian 60 phút không kể thời gian giao đề Bài 1. Thực hiện phộp tớnh a) 38.73 + 27.38 b) 5.32 – 32 : 42 c)5.23 711 : 79 18 2 2 3 d) 400 : 5. 360 290 2.5  e) 80 – (4 . 5 – 3 . 2 ) Bài 2. Tỡm số tự nhiờn x, biết: a) 515 : (x + 35) = 5 b) 20 – 2 (x+4) =4 c) (10 + 2x): 42011 = 42013 d) 12 (x-1) : 3 = 43 + 23 Bài 3. a) Điền vào dấu * cỏc chữ số thớch hợp để 6*7 chia hết cho 3. b) Tỡm cỏc chữ số a, b để số 35ab chia hết cho 2,3,5,9 ? Bài 4. Cho hỡnh vẽ: x A B y a) Hóy xỏc định điểm O trờn xy sao cho ba điểm A, O, B thẳng hàng. b) Lấy điểm D trờn tia Ox, điểm E trờn tia Oy. Chỉ ra cỏc tia đối nhau gốc D, cỏc tia trựng nhau gốc O.
  8. ĐỀ 8 Đề khảo sát giữa học kì I Môn : Toán 6 Thời gian 60 phút không kể thời gian giao đề Bài 1. Tớnh giỏ trị cỏc biểu thức sau (Tớnh nhanh nếu cú thể): a)150 + 50 : 5 - 2.32 b) 375 + 693 + 625 + 307 c) 4.23 - 34 : 33 + 252 : 52 d) 24.5 - [131 – (13-4)2 ] e) 500 – {5[409 – (2³.3 – 21)²] - 1724} Bài 2. Tỡm số tự nhiờn x, biết: a) 219 - 7(x + 1) = 100 b) ( 3x - 6).3 = 36 c) 30 - [4(x - 2) + 15] = 3 d) [(8x - 12) : 4].33 = 36 Bài 3. Tỡm số tự nhiờn x biết : a) 24 + 5x = 75 : 73 b) 52x – 3 – 2 . 52 = 52. 3 c) 34x chia hết cho 3 và 5 Bài 4. Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy a) Lấy A thuộc Ox, B thuộc Oy. Viết tờn cỏc tia trựng với tia Oy b) Hai tia Ax và Oy cú đối nhau khụng ? Vỡ sao? c) Tỡm tia đối của tia Ax ?
  9. ĐỀ 9 Đề khảo sát giữa học kì I Môn : Toán 6 Thời gian 60 phút không kể thời gian giao đề Bài 1. Thực hiện phộp tớnh: a) 58.75 + 58.50 – 58.25 b) 20 : 22 + 59 : 58 c) (519 : 517 + 3) : 7 d) 84 : 4 + 39 : 37 + 50 e) 295 – (31 – 22.5)2 Bài 2. Tỡm x: a) 89 – (73 – x) = 20 b) (x + 7) – 25 = 13 c) 198 – (x + 4) = 120 d) 140 : (x – 8) = 7 e) 4(x – 3) = 72 – 110 f) 7x – 2x = 617: 615 + 44 : 11 Bài 3. Trờn đường thẳng d lấy cỏc điểm M, N, P, Q theo thứ tự ấy và điểm A khụng thuộc đường thẳng d. a) Vẽ tia AM, tia QA. b) Vẽ đoạn thẳng NA, đường thẳng AP. c) Viết tờn hai tia đối nhau gốc N, hai tia trựng nhau gốc N.