Đề tham khảo THPT Quốc gia môn Tiếng Trung - Mã đề: 001 - Năm học 2019

pdf 3 trang minhtam 03/11/2022 2420
Bạn đang xem tài liệu "Đề tham khảo THPT Quốc gia môn Tiếng Trung - Mã đề: 001 - Năm học 2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_tham_khao_thpt_quoc_gia_mon_tieng_trung_ma_de_001_nam_hoc.pdf

Nội dung text: Đề tham khảo THPT Quốc gia môn Tiếng Trung - Mã đề: 001 - Năm học 2019

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 03 trang) Họ, tên thí sinh: Mã đề thi 001 Số báo danh: Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. Câu 1: Phiên âm đúng của từ 风光 là: ___ēnɡɡuānɡ. A. ɡ B. m C. p D. f Câu 2: Phiên âm đúng của từ 告别 là: ɡàob___. A. ú B. ái C. ié D. ó Câu 3: 保护环___是我们全社会的责任。 A. 璄 B. 境 C. 镜 D. 傹 Câu 4: 本来以为我们队会赢,___知道却输了。 A. 那样 B. 这样 C. 多少 D. 哪儿 Câu 5: 每年妈妈都给我织一___漂亮的毛衣。 A. 支 B. 张 C. 把 D. 件 Câu 6: 这两天阮老师病了,在医院住___呢。 A. 的 B. 了 C. 过 D. 着 Câu 7: 那本小说我没看过,你给我讲讲___。 A.吗 B. 的 C.吧 D. 呢 Câu 8: 我几年前曾和小明见过面,___就一直没联系过。 A. 后来 B. 以来 C. 以前 D. 后天 Câu 9: 他终于成功了,当登上台领冠军奖的时候,他___得流下了热泪。 A. 激动 B. 感恩 C. 刺激 D. 感激 Câu 10: 一轮火球般的太阳刚从大海上升起,把天空照得___的。 A. 火红火红 B. 红火红火 C. 红火火红 D. 火红红火 Câu 11: 那里___修路呢,你开车的时候要小心一点儿。 A. 曾经 B. 正 C. 又 D. 已经 Câu 12: 专家们认为,___的孩子是一门学问。 A. 身体健康和心理如何培养 B. 如何身体和心理健康培养 C. 身体和心理如何培养健康 D. 如何培养身体和心理健康 Câu 13: 她觉得很幸运,在陌生的地方___的关照。 A. 还能如此充满温情得到他人 B. 还能得到如此充满温情他人 C. 还能得到他人如此充满温情 D. 还能得到他人充满温情如此 Câu 14: 厂长只是对工作认真负责罢了,___故意跟你过不去。 A. 反正 B. 完全 C. 无非 D. 并非 Câu 15: ___六个月锻炼的时间,他的身体比去年好多了。 A. 通过 B. 经过 C. 按照 D. 根据 Câu 16: 旅途上___让呼吸正常和恢复知觉,有好几次我不得不停住脚步。 A. 以便 B. 为了 C. 由于 D. 因此 Câu 17: 我___听到她唱的这首歌,___想起我的初中老师。 A. 既 又 B. 一面 一面 C. 一 就 D. 虽说 不过 Câu 18: 一般来说,___态度谦虚,我们___能获取更多的知识。 A. 只有 才 B. 不管 也 C. 即使 也 D. 尽管 还 Trang 1/3 – Mã đề thi 001
  2. Câu 19: 按规定,___员工不遵守劳动纪律,公司___有权解除他们的合同。 A. 如果 就 B. 尽管 但是 C.宁可 也要 D. 不管 也 Câu 20: 今天去商店,我看上了一条红色的___。 A. 裙子 B. 鞋子 C. 椅子 D. 桌子 Câu 21: 这儿的风景多美啊!我们___一张相吧。 A. 照 B. 送 C. 记 D. 拿 Câu 22: 今天进的玫瑰已经卖___了,明天给你预定好不好? A. 够 B. 光 C. 白 D. 满 Câu 23: 毒品严重影响健康,同时给家庭和社会造成无法挽回的___。 A. 后悔 B. 损失 C. 悔恨 D. 损耗 Câu 24: 天上突如其来的一层层很厚的乌云,也___太阳的光辉。 A. 挡不住 B. 拦不住 C. 包不住 D. 保不住 Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) của từ/cụm từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. Câu 25: 我在 A 新华书店找 B 了你要 C 买的那本 D 词典。(到) Câu 26: 你去她家 A 的时候, B 请 C 顺便 D 把这封信交给她。(替我) Câu 27: 我 A 把越南生产 B 的 C 钢笔 D 送给了班主任老师。(红河牌) Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích cho từ/cụm từ được gạch chân trong các câu sau. Câu 28: 首都河内有很多美丽的湖泊。 A. 高兴 B. 热 C. 冷 D. 漂亮 Câu 29: 这道菜她是最拿手的,你尝尝看好不好吃。 A. 做得快 B. 不能做 C. 不能拿 D. 做得好 Câu 30: 一整天面对这电脑创作使我挺累的,脑子有些发木了。 A. 效率高 B. 忧愁 C. 反应慢 D. 清醒 Câu 31: 这份镇定和自如,让人一看就知道他是个外交老手。 A. 年龄大的人 B. 有经验的人 C. 当助手的人 D. 很诚实的人 Câu 32: 我们这么做,也是为了防止有更多问题发生,而不是故意为难你们。 A. 停止 B. 防护 C. 停放 D. 阻止 Câu 33: 大学毕业后我就独立了,不再向父母伸手了。 A. 照顾父母 B. 要父母的钱 C. 支援父母 D. 帮父母赚钱 Câu 34 : 说白了,这事我无论如何也不同意,你们自己看着办吧。 A. 简单地说 B. 说句空话 C. 坦率地说 D. 说也没用 Câu 35 : 这年头啊,唱高调的受到赞扬,说实话的总是吃亏,真让人心寒! A. 说不实际的话 B. 说不积极的话 C. 说骗人的话 D. 说相反的话 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ câu 36 đến câu 40. 电脑业几乎没有人不认识比尔•盖茨,他被认为是电脑天才,同时在他身上我们也印证了 “英雄出少年”这句话。他非常年轻的时候就涉足电脑软件行业,而且很快就已经小有名气了。 他是第一个提醒人们重视软件非法复制的程序员,希望电脑软件能够广泛地被使用,形成统一 的标准。另一方面,他又不希望自己的软件成为免费的午餐。他很想在软件开发这一领域有所 作为,最后我们看到了“微软帝国”的建立。 商业社会在其商业发展阶段,只要控制了产品,就可以拥有财富;在工业资本发展阶段, 只有控制了资本才可以拥有财富;而在信息资本发展阶段,只有具有掌握人才的能力,才能拥 有财富。实际上,盖茨最让人佩服的地方不在于他的技术,也不在于他的市场运作能力,更不 在于他逐渐积累的雄厚的资金基础,而是他善于吸引和凝聚众多人才的能力,就连盖茨本人也 常常感慨:“和一群天才们一起工作是多么有趣的一件事啊!” Trang 2/3 – Mã đề thi 001
  3. 盖茨对企业的管理理念是“让员工和公司一起致富”。微软公司的工资水平其实并不很高, 但他会给员工本公司丰厚的股票收益,这样,员工就能够把自己和公司连为一体,能动性和主 动性自然就发挥出来了。 (王素梅,《汉语水平考试模拟试题集》,北京语言大学出版社,2011 年,有删改) Câu 36: 比尔•盖茨是从事哪个行业的? A. 电脑 B. 电力 C. 电影 D. 电信 Câu 37: 文中“英雄出少年”的意思是: A. 杰出人物幼儿时已有非凡的表现 B. 杰出人物全都是中老年人 C. 杰出人物全都是儿童少年 D. 杰出人物年轻时已有非凡的表现 Câu 38: 电脑业内人士几乎都认识比尔•盖茨不是因为下面哪一项? A. 他提醒人们重视软件非法复制 B. 他小时候成了闻名的小富翁 C. 他被电脑业内人士认为是天才 D. 他建立了所谓的“微软帝国” Câu 39: 在信息资本发展阶段,拥有财富的关键是什么? A. 控制资本 B. 控制产品 C. 掌握人才 D. 掌握信息 Câu 40: 在比尔•盖茨看来,怎样才能使员工和公司连为一体? A. 鼓励公司的员工参加股票市场 B. 让员工和公司的利益紧密相连 C. 克制公司员工的能动性 D. 给员工发比较高的工资 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong bài đọc sau, từ câu 41 đến câu 50. 诚信,是指诚实守信,是人类社会基本的道德(41)___,也是一种非常宝贵的资源。 有一(42)___董事长,当初是个农民,家徒四壁,也没有(43)___企业的经验, 可是当他决定建厂时,大家都来帮助他,邻里和朋友们毫不犹豫地借给他十几万元资金,结果 他获得了成功。有人不(44)___,当初人们为什么会借钱给这个没有偿还能力的人?事情 原来是这样的:多年前,他和一个工友打赌,赌注是谁输了谁就挑走村中晒谷场上一大堆石头。 结果他输了,他(45)___去挑那堆成小山一样的石头。和他打赌的人对他说:“这是开玩 笑,千万不要当真。”但他说(46)___打了赌,就得算数。他(47)___地挑了三个月, 空出了一大片地,他在空地上种了几棵桃树,现在每年都结满了果实。人们在品尝甜美桃子的 同时,(48)___不赞美他是一个诚实守信的人。把钱借给这样的人,还有什么不放心的呢? 诚信是道德的基石,是宝贵的资源,它(49)___金钱、才学、机敏、容貌更重要。正 如一则寓言里所说:你若失去诚信,便把一切都失掉了。一个拥有诚信的人才能(50)___ 于社会。同样,一个拥有诚信的民族才有希望,一个拥有诚信的国家才有可能兴旺发达。 (梁鸿雁,《HSK 最新模拟试题集(初、中等)》,北京语言大学出版社,2008 年,有删改) Câu 41: A. 规范 B. 规定 C. 规律 D. 规则 Câu 42: A. 家 B. 位 C. 本 D. 只 Câu 43: A. 出 B. 搬 C. 办 D. 当 Câu 44: A. 体会 B. 明白 C. 明确 D. 体现 Câu 45: A. 只 B. 都 C. 便 D. 才 Câu 46: A. 如果 B. 即使 C. 尽管 D. 既然 Câu 47: A. 断断续续 B. 上上下下 C. 确确实实 D. 大大小小 Câu 48: A. 非 B. 无 C. 总 D. 都 Câu 49: A. 是 B. 比 C. 像 D. 有 Câu 50: A. 成立 B. 立足 C. 站立 D. 立正 HẾT Trang 3/3 – Mã đề thi 001